استاندارد زبان فارسي

پس از تصويب استاندارد 3342 درباره زبان فارسي، كاربران از آن چندان استقبال نكردند و عدم استقبال از اين استاندارد كه عدم رواج آن را درپي داشت، به علت هاي زير مربوط بود:

1- اشكالاتي كه در استاندارد وجود داشت و استفاده از آن را با مشكل روبرو مي كرد.
2- عدم تهيه ابزارهاي نرم افزاري مناسب همراه استاندارد تا به برنامه نويسان كمك كند.
3- منافع شركت هايي كه نرم افزارهاي خود را با كدهاي ديگر نوشته بودند و از اين راه بازاري براي خود درست كرده بودند.

دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك در سال 77 با يكي از كارشناسان دست اندركار تدوين استاندارد كه تجربه وسيعي هم در زبان فارسي داشت براي رفع مشكلات موجود در استاندارد 3342 و توليد ابزارهاي نرم افزاري لازم قراردادي بست. پس از آماده شدن اولين مرحله از پروژه كه به رفع اشكالات موجود پرداخته بود و طرح آن در گروه هاي كارشناسي، اطلاعات به دست آمده نشان مي داد كه پيشنهاد كنسرسيوم يوني كد، مورد توجه توليدكنندگان سيستم عامل و نرم افزارهاي كاربردي قرار گرفته است. بنابراين دنبال كردن پروژه اصلاح استاندارد 3342 بي فايده تشخيص داده شد و دنبال نشد، زيرا به نظر رسيد استفاده از يوني كد، از هر نظر به صلاح است. كنسرسيوم يوني كد براي هر نويسه 16 بيت در نظر گرفته است و در نتيجه مي توان حدود 65000 نويسه را نشان داد. يكي از اصول يوني كد، وابستگي به خط و نه زبان است. يعني يكي نويسه معين در هر چند زباني كه استفاده شود، با يك كد نشان داده مي شود.
دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك در سال 78 پروژه اي را با بخش تحقيقات مركز محاسبات دانشگاه شريف براي بررسي استاندارد يوني كد و مشكلاتي كه براي زبان فارسي وجود دارد شروع كرد.
كارشناساني كه كار روي پروژه را شروع كردند، از قبل مدارك و اطلاعاتي دربارة يوني كد جمع آوري و بخشي از مشكلات را شناسايي كرده بودند. اما پس از شروع اين پروژه ارتباط با كنسرسيوم يوني كد را تقويت كردند. دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك از كنسرسيوم يوني كد خواست كه چون مؤسسه استاندارد، تدوين استانداردهاي انفورماتيكي را به دبيرخانه محول كرده است، ما را در فهرست گيرندگان پست الكترونيكي براي دريافت مدارك فني قرار دهند كه اين كار انجام شد و از آن پس كليه مدارك فني گروه كاري مربوط براي دبيرخانه و كارشناس پروژه ارسال مي شود.
در تاريخ 18 مارس 2001، دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك نامه اي براي آقاي
Mark Davis مدير كنسرسيوم يوني كد فرستاد كه آقاي پورنادر را به نيابت از طرف دبيرخانه به عنوان عضو همكار (Liaison) بپذيرند. ايشان با پست الكترونيك كه در تاريخ 22 مارس 2001 براي دبيرخانه فرستاد، با اين پيشنهاد موافقت كرد و از آن پس ايشان به عنوان كارشناس فني در زبان فارسي پذيرفته شد و پيشنهادهاي ايشان مورد استقبال قرار گرفت.
در حال حاضر پروژه تقريباً پايان يافته است و مدارك فني براي تدوين يك استاندارد در زبان فارسي آماده شده است.
دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك براي استفاده از نظرات كارشناسان و صاحب نظران ديگر، قصد دارد كارهاي انجام شده را در يك سمينار نيم روزه عرضه كند تا پس از اعمال آن نظرات، استاندارد مورد نظر را تدوين و به مؤسسه استاندارد براي تصويب نهايي عرضه كند. اين سمينار براي اوايل دهة سوم شهريور ماه 80 برنامه ريزي شده است.

منبع : شورای عالی انفورماتيک

/ 0 نظر / 19 بازدید