آمار سايت

Date : 12/5/2002
Time : 11:17:48 PM

No. Posts: 110267
No. Comments: 229737
No. Posts with Commands: 55505
Commands Per Post: 4.139

Active Users in UsersList: 5098
Active Male Webloggers in UsersList: 3902 (76.54%)
Active Female Webloggers in UsersList: 1135 (22.26%)

No. Users: 21823
No. Male Users: 17662
No. Female Users: 4161

Sum of Users Weblog Views: 2882366

/ 1 نظر / 17 بازدید
30yavash

پدرام خان اول سلام. دوم عيدت مبارك. سوم از لطفت بسي سپاس گذارم چهارم آقا من كارت دارم(بزودي ميام سراغت)